CaskAid voorwaarden

CaskAid waarborg: 

Indien onze producten niet aan uw wensen voldoen, contacteer ons & wij lossen het voor u op. 


Minimum leeftijd:

U dient minimum 18 jaar oud te zijn op het moment van aankoop (BE wetgeving).

Verzakingsrecht

 • Voor elke aankoop via internet hebt u een verzakingsrecht van 14 kalenderdagen na levering: Indien u de geleverde produkten niet wenst te behouden, dan dient u ons hiervan binnen deze termijn van 14 kalenderdagen schriftelijk (= per mail of post) op de hoogte te brengen, anders zal u de geleverde produkten dienen te betalen.
 • Retourkosten om het produkt aan ons terug te bezorgen zijn in dit geval ten uwen laste.
 • Noot: U hebt GEEN verzakingsrecht voor produkten die op uw verzoek op maat werden gemaakt. U verliest ook het verzakingsrecht indien u de produkten reeds opende en/of gebruikte.

Privacy

Prijzen

 • De prijzen in onze prijslijst en/of offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen.
 • Alle prijzen staan standaard aangeduid BTW inclusief (21%) voor de zone België. Leveringen in andere landen zijn niet mogelijk.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 euro, alsook met een nalatigheidinterest van 14% per jaar

 

Leveringen

 • Wegens de mogelijke uitputting van de voorraad van sommige producten kunnen de bestellingen slechts volgens de beschikbaarheid van de producten worden uitgevoerd, zonder verbintenis wat de prijs en de hoeveelheid betreft.
 • Wanneer wij als gevolg van overmacht (staking, enz) de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 • CaskAid probeert elke bestelling uit te voeren binnen de 30 dagen na binnenkomen van de order, en zal u tijdig waarschuwen indien zulks niet mogelijk is.
 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging van levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de koper.
 • In geval van annulering van de levering (nutteloze verplaatsing voor levering) is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling met een minimum van 30 euro.


Klachten

 • Elk bezwaar over de goederen en/of factuur moet, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen volgend op de levering/afhaling per aangetekend schrijven gebeuren en dit alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen.
 • Wij aanvaarden geen terugzending tenzij franco, na onze voorafgaande toestemming, en op eigen risico van de koper. Bij erkenning van terugname van goederen verplichten wij ons enkel beschadigde goederen te vervangen zonder dat de klant aanspraak kan maken op interest of schadevergoeding, noch de betaling kan uitstellen, noch de bestelling kan annuleren.
 • Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.


Copyright

 • Deze site wordt beschermd door copyright: alle oneigenlijk gebruik zal vervolgd worden.
 • Alle beeldmateriaal op deze site werd ofwel zelf gemaakt, ofwel werd er gebruik gemaakt van vrij toegankelijke informatie uit Wikipedia.